Monumento ao Bombeiro - Esposende
- Filme Ilford FP4 Plus 125